Başbakan Davutoğlu hükümetin eylem planını açıkladı

Başbakan Davutoğlu’nun başkanlığındaki toplantıda hükümetin “Eylem Planı” kamuoyuna açıklandı. Planda yapılacak reformlar “3 ay, 6 ay ve bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek” başlıklarıyla yer aldı.

Başbakan Davutoğlu hükümetin eylem planını açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 64. Hükümet’in 2016 yılında gerçekleştireceği eylem planı kamuoyuna açıklandı. 

Dış politika, çevre, yerel yönetimler ve kentsel dönüşüm, bilim, teknoloji ve yenilik, tasarruf, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomi, finans ve ticaret, sosyal politikalar ve çalışma hayatı, eğitim, kamu yönetimi, adalet, demokratikleşme, temel hak ve hürriyetler alanlarıyla ilgili yapılacak icraat ve reformlar, 3 aylık, 6 aylık ve bir yıllık şeklinde eylem planında toplandı. Planda, hangi icraatın hangi bakanlık tarafından ve hangi süre içinde tamamlanacağı açıklandı.

 

İlk 3 ayda yapılacak reformlar

“Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulacak.

Her türlü mevzuat düzenlemelerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) uygulamasının etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesine yönelik tedbir alınacak. 

Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak.

Siyasetin finansmanının şeffaflığı artırılacak.

İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak. 

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacak. 

Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. 

Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik hükümler kaldırılacak.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak. 

Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak. 

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. 

Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak. 

Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırılacak. 

Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma, TBMM’nin onayına sunulacak. 

İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesi sağlanacak.

İmalat sanayi makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek.

İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecek.

Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak.

Çeyiz hesabı uygulaması başlatılacak.

 

6 ayda yapılacak reformlar

Gerçekleştirilme süresi 6 ay olarak belirlenen reformlarda ise 81 madde yer alıyor. Bu alanda yapılacak icraat ve reformlar şu şekilde sıralandı:

“Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dahil edilmesine devam edilecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinliği artırılacak.

Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkileri sınırlandırılacak. 

Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınarak müstakil bir kanun tasarısı hazırlanacak.

Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek.

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.

Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi sağlanacak. 

Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak. 

Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezi birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek, kurumlar arası yetki mükerrerlikleri kaldırılacak, bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılacak. 

e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

e-Devlet kapısının etkin kullanımı sağlanacak. 

Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama başlatılacak. 

Elektronik ticaret geliştirilecek. 

 

Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak. 

Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. 

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

Kalkınma Ajanslarının yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecek.

Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek.

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak.

Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek.

 

Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak.

Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak.

Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkanı sağlanacak.

Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılacak özel mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği verilmesi sağlanacak.

Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek. 

Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimi için model hazırlıkları tamamlanacak ve ihale sürecine geçilecek. 

Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulama etkin hale getirilecek.

Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecek. 

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliği artırılacak, bu kapsamda internet kafelerin standartları yükseltilecek.

 

Vatandaş memnuniyetini ve sağlık hizmet sunumunda etkinliği artırmaya yönelik olarak hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacak. 

Aile sağlığı merkezleri yapısı ile aile hekimliği uygulamasının yeniden yapılandırılması sağlanacak.

 

Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak.

Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek. 

Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak.

 

7 Vergi Usul Kanunu güncellenecek.

 

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek. 

Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak. 

Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacak.

Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek. 

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacak.

TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek.

Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak.

Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeler tamamlanacak.

Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformu yapılacak.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek.

Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak.

Serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.

Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

 

Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak.

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak. 

OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak.

Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirilecek.

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak.

Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak. 

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri değerlendirilerek, işlemler daha da kolaylaştırılacak.

9 Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışma sonuçları esas alınarak yaygınlaştırılacak.

Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek. 

İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek. 

Kamuda hizmet binası ediniminde esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacak. 

Binalarda enerji verimliliği desteklenecek.

Patent Kanunu çıkarılacak. 

Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek. 

Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak. 

Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulacak. 

Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak. 

Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek. 

Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak. 

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.

Su Kanunu çıkarılacak. 

Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilecek.

Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel SİT alanları ile diğer korunan alanlara yönelik mevzuattaki görev, yetki ve sorumluluklar netleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gözden geçirilecek.

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerin kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. 

Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek.

Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarı artırılacak. 

Dış Yardım Kanunu hazırlanacak.

Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu hazırlanacak.

Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi hazırlanacak.”

HABERİ PAYLAŞ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X