Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 00:00
Güncelleme: 20 Nisan 2024 00:00

T.C. GEMLİK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN


T.C.

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

DOSYA

MAHALLE/KÖYÜ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

(m²)

HAZİNE

HİSSESİ

VASFI

İMAR DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ VE SAATİ

1

16050108564

Cihatlı

2018

851,12

Tam

Tarla

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Tarım Alanı

1.490.000,00

298.000,00

29.04.2024

10;00

2

16050108567

Cihatlı

2021

594,18

Tam

Tarla

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Tarım Alanı

1.040.000,00

208.000,00

29.04.2024

10;30

3

16050101771

Hamidiye K.

102

6

605,71

Tam

Arsa

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

1.212.000,00

242.400,00

29.04.2024

11;00

4

16050101772

Hamidiye K.

116

9

645,42

Tam

Arsa

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

1.291.000,00

258.200,00

29.04.2024

11;30

5

16050103280

Şahinyurdu

132

106

568,47

Tam

Çalılık

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

570.000,00

114.400,00

29.04.2024

13;30

6

16050103281

Şahinyurdu

132

7

1.033,14

Tam

Çalılık

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

1.137.000,00

227.400,00

29.04.2024

14;00

7

16050103388

Şahinyurdu

114

48

940,00

Tam

Çalılık

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

940.000,00

188.000,00

29.04.2024

14;30

8

16050103340

Şahinyurdu

122

40

1.286,07

Tam

H.Toprak

İmarsız

386.000,00

77.200,00

29.04.2024

15;00

9

16050109082

Büyükkumla

2741

11.928,74

Tam

Çamlık

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Orman Alanı

9.200.000,00

1.840.000,00

29.04.2024

15;30

10

16050107930

Kurtul

1845

1.881,28

Tam

Çalılık

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Tarım Alanı

1.055.000,00

211.000,00

30.04.2024

10;00

11

16050102426

Muratoba

1649

54

285,67

Tam

Çalılık

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

250.000,00

50.000,00

30.04.2024

10;30

12

16050109675

Adliye

119

428

49,85

Tam

Arsa

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

130.000,00

26.000,00

30.04.2024

11;00

13

16050109676

Adliye

119

429

51,74

Tam

Arsa

Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşik Alanı

130.000,00

26.000,00

30.04.2024

11;30

14

16050109939

Gençali

173

105

52,56

Tam

Tarla

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Tarım Alanı

145.000,00

29.000.00

30.04.2024

13;30

15

16050102623

Narlı

1596

1

10.723,91

Tam

Tarla

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Tarım Alanı

6.450.000,00

1.290.000,00

30.04.2024

14;00

16

16050102657

Narlı

1596

5

13.026,82

Tam

Tarla

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Tarım Alanı

7.850.000,00

1.570.000,00

30.04.2024

14;30

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

SIRA

DOSYA NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

(m²)

Kiraya verilecek alan (m²)

VASFI

KİRALAMA AMACI

KİRA SÜRESİ

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ VE SAATİ

17

16050108614

Cihatlı

2071

3.399,57

Tamamı

Çalılık

Tarım/Hayvancılık Amaçlı

5 yıl

18.000,00

5.400,00

30.04.2024

15;00

18

16050100644

Umurbey

1593

4

273,13

Tamamı

Ham Toprak

Tarımsal /Hobi bahçesi Amaçlı

5 yıl

13.000,00

3.900,00

30.04.2024

15;30

1) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1 ila 16’nci sıralarındaki taşınmazların satış ihaleleri ile 17’nci sırasındaki taşınmazın Tarım/ hayvancılık amaçlı kiralama ihalesi ve 18’nci sırasındaki taşınmazın Tarımsal /Hobi bahçesi olarak kullanılmak üzere kiralama ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile şartnamelerinde belirtilen hususlar dâhilinde hizalarındaki tarih ve saat’te Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri;

b) Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, (bir örneği http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.)

c) Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) a) Hazineye ait taşınmazın satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

b)Hazine taşınmazlarının satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

c)Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

4) Kiralaması yapılacak taşınmazların kiralama işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükler alıcıya aittir.

5) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır.

6) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

7) İhaleye bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurular iile www.gemlik.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

8) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Bilgi için Telefon:0224 513 29 53. İlan olunur.

Bu sayfa "https://www.olay.com.tr" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1278853
Tarih: 29-05-24 18:00:56
Paylaş: Yazdır:
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X